ישועה קטנה וגדולה

כרטיס לוטו

"לך ותקנה כרטיס לוטו", אמר לו הרב… (מקור: Bartosz Senderek, ויקיפדיה)

פעם בא להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א חסיד מאנשי שלומו, שמלפנים היה גביר נכבד בעמיו, וסיפר לו על מצבו ומעמדו כי ברע הוא, ושנהיה יורד מנכסיו ל״ע ובעל חוב גדול. "אבל זאת נחמתי בעניי" – שח החסיד לפני הרב – "שעוד לא התפרסם הדבר בין הבריות שפשטתי את הרגל".

"לך ותקנה כרטיס לוטו", אמר לו הרה"ק מבארדיטשוב, "ואתה תהיה זה שתזכה בהגרלה!".

"אני מאמין באמונה שלמה בהבטחת הרב", השיב לו החסיד, "אולם עד לתאריך ההגרלה הגדולה נותרו מספר חודשים, ובנתיים אני צריך להשיא את ביתי, ואין לו הממון הדרוש לשם כך!". ה' יעזור, ענה לו הברדיטשובר, ועוד קודם להגרלה הוא ימציא לך כסף!

משכך, נפרד החסיד מרבו, קנה כרטיס לוטו, ויצא לדרכו בטוח בה' ובישועתו.

באמצע הדרך עצר החסיד ללון באיזו אכסניה שעל אם הדרך. בלילה ההוא בא לשם שר גדול מהפריצים, ונשאר שם ללינת הלילה, ויישן ויחלום כי יש כאן בחדר סמוך יהודי שיש לו כרטיס לוטו שטוב מזלו, לכן, כך חלם, יראה להחליף איתו, שיתן לו הכרטיס שלו שיש אצלו ותמורתו, יתן לו היהודי את כרטיסו, שכן הכרטיס של היהודי טוב מזלו ושלו איננו שווה מאומה. וייקץ והנה חלום, ויישן ויחלום שנית אותו הדבר.

כיוון שכך, עמד ממשכבו ותיפעם רוחו, וציוה למשרתו שיחקור אם יש שם בבית האכסניה עוד אורחים, ובאם ימצא יהודי יקרא אותו אליו. הלך המשרת ובדק, והנה באמת מצא יהודי – את מיודענו – נטלו והביאו אל השר.

השר חקר ודרש אותו ונודע לו שאכן, יש באמתחתו כרטיס לוטו!

" גם לי יש תחת ידי כרטיס כזה," אמר לו השר, "בוא ונחליף זה עם זה, ואתן לך עבור ההחלפה סך של כמה זהובי כסף."

החסיד, שהיה בטוח בהבטחת רבו שכרטיסו עומד להיות הזוכה, לא הסכים בשום אופן לחליפין, ואף כשרצה השר לתת לו סך עצום של אלף זהובים, לא היה מוכן להתחלף עמו.

אולם השר, שאף הוא היה בטוח בחלומו שהכרטיס של היהודי הוא שהולך לעלות בגורל, ציוה למשרתו בחמתו שייקח בחזקה את הכרטיס, והמשרת כן עשה ואין מידו מציל. ובכל זאת, אמר השר, איני רוצה לגזול אותך, ואני נותן לך האלף זהובים וגם את הכרטיס שלי, והוכרח החסיד לקבל בעל כרחו, ואמר 'גם זו לטובה', ונסע לביתו ועשה את החתונה לבתו בהרחבה ובהודאה לה' על העבר ובבקשה על העתיד.

לא ארכו הימים ובהגרלת הלוטו זכה הכרטיס שנתן לו השר בעל כורחו בסך של אלפי זהובים!

מיד קם החסיד ונסע לרבו הק' מבארדיטשוב זי"ע. כאשר בא אל הקודש פנימה פתח הרה"ק מברדיטשוב ואמר: דע. הנה ראיתי כי המזל שלך מושפל עד עפר, לכן הוכרחתי לשלוח את 'בעל החלומות' שידבר על לב הפריץ שיחליף איתך את כרטיסו, כי ראיתי שהכרטיס שלו ירוויח ולא שלך, והאלף זהובים שהוסיף לך, משום שאמרת שצריך אתה להשיא את בתך. לכן מתחילה היתה לך ישועה קטנה, ואחר כך ישועה גדולה.

 (ע"פ אבן שתיה' ששמע את הסיפור מפי ר' אליעזר קליוויר ששמעו מפי הרה"ק בעל הצמח צדיק מוויז'ניץ)

לחצו כאן לתולדות חייו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

סיפורים נוספים:

אליך זעקו ונמלטו...
בעיר מוהילוב סערו הרוחות. "השמעתם" סחו הבריות זה לזה "ר' סנדר הסוחר" ירד מנכסיו "לא ז...
הבוטח בה' חסד יסובבנו
הֶער גודענבערג, תושב ברלין, סוחר מצליח, הסתבך בעיסקה כושלת שגררה אותו למצבים לא נעימים. בתור "יקה" ש...
גלגולו של אחאב...
"כבר בזמן לידתו של הנער, נברא המשחית שתפקידו היה ליטול את חייו, הוא המתין במקומו מחוץ לעיר לשעה בה יימלא ...
סיפורו של בור
עומד רבי ליבער וסופג את המכות הנוראות, אך אינו חש במאומה מרוב דבקותו בקונו. רק לאחר שהסתלקו הפריץ ומשרתיו, סיי...