הבלורית – והעולם הבא…

ציון רבי לוי יצחק מברדיטשוב

אוהל ציון רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א

עוזר של ספר עבר פעם בערב ראש השנה על יד ביתו של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב ז"ל. הלך אותו עוזר בגלוי ראש, ושערותיו עשויות בלורית.

הצדיק ראהו דרך החלון, וקראו להכנס אליו. נכנס, והצדיק שאלו:

-למה לך הבלורית הזאת?

– בשביל – השיבו הלה – שיש לי עסק עם שרים ו'פריצים' הבאים להסתפר ואני צריך להתנאות בפניהם.

– שמע נא – אמר לו הצדיק –  אני נותן לך אדום אחד (שם מטבע מקומי) בשכר שתסיר את בלוריתך; הרי יש בזה משום "ובחקתיהם לא תלכו" (ויקרא יח, ג).

– לא! השיבר הבחור.

ובכן – הוסיף הצדיק – אתן לך שלושה אדומים בעד זה. והבחור אינו מסכים. הוסיף לו הצדיק עוד ועוד, עד שהגיע לעשרים אדומים, והבחור באחת: לא.

אז אמר לו הצדיק: אם תסיר תכף את בלוריתך, אני מבטיח לך עולם הבא! מששמע הבחור דברים אלה, חטף מיד מתוך כיס בגדו מספרים, וברגע אחד גזז את כל בלוריתו.

עמד הצדיק מברדיטשוב והמליץ לפני הקדוש־ברוך־הוא: רבונו-של-עולם! ראה נא, מה גדולה ומה חזקה היא אמונתם של היהודים, אפלו של הפשוטים ביותר! כמה יגיעות צריך אדם שכזה ליגע, וכמה טרחות הוא צריך לטרוח, עד שירוויח אדום אחד, וכל שכן שעשרים אדומים הוא סכום עצום לפניו, ובכל זאת מה שלא רצה לעשות בעד עשרים אדומים עשה בעד חלק לעולם הבא, אף שמעולם לא ראה את אותו עולם הבא בעיניו…

(הרב ש"י זוין, סיפורי חסידים)

סיפורים נוספים:

ברכת הלבנה של הבבא סאלי
בכל חודש, מיד כאשר מלאו שבעה ימים מלאים ממולד הלבנה, לעת ערב, הכין את עצמו רבינו המקובל האלקי רבי ישראל אבוחצי...
מעשה ניסים...
"פעם אחת, בערב פסח, לא מצא רבי אלכסנדר גוי, למכור לו את חמצו (יין שרף נעשה משעורים, והוא חמץ גמור), כיון ...
גלגל חוזר בעולם
"הסכים העשיר, והרה"ק מלעלוב עלה על העגלה. באמצע הנסיעה התחיל העשיר ללעוג לר' דוד, כי לא הכירו וחשב ש...
אין הצלחה ללא תפילה
סוף סוף הגיעה העגלה עם חבית היין הכשר למז'יבוז'. רבי דוד חש עצמו מאושר על שזכה לקיים מצוות רבו, ולאחר שבועות א...